Πολιτική Ποιότητας


Η επιχείρηση PromoPharma SA στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της έχει ως βασική αξία την εδραίωσή της ως ένας αξιόπιστος προμηθευτής προϊόντων/υπηρεσιών, οι οποίες ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Διοίκηση της επιχείρησης εκδίδει την παρούσα Πολιτική για να δηλώσει την απόλυτη δέσμευσή της :

• Στην συνεχή προσπάθεια για παροχή σωστών και ολοκληρωμένων λύσεων στον πελάτη.

• Στην ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών.

• Στην καινοτομία σε νέες υπηρεσίες/προϊόντα υψηλής ποιότητας.

• Στην υιοθέτηση ορθών πρακτικών.

• Στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

• Στη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της εταιρείας.

Για την επίτευξη των ανωτέρω η Διοίκηση έχει σχεδιάσει, εφαρμόζει και συνεχώς βελτιώνει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015, νέου προτύπου Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο εξασφαλίζει ότι :


• Η επιχείρηση παρέχει τους πόρους και τα μέσα που απαιτούνται για την παροχή προϊόντων/ υπηρεσιών καθορισμένης ποιότητας.

• Τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες ικανοποιούν τις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών της επιχείρησης, εκφρασμένες και εννοούμενες, καθώς και τις προβλέψεις της νομοθεσίας.

• Η ποιότητά των προϊόντων και υπηρεσιών είναι σταθερή και σύμφωνη πάντοτε με τις εσωτερικές προδιαγραφές της επιχείρησης ή τις προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη.

• Το περιβάλλον εργασίας είναι κατάλληλο για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και σύμφωνο με τις νομοθετικές απαιτήσεις.

• Οι συνθήκες εργασίας σε όλους τους χώρους της επιχείρησης παρακολουθούνται και ελέγχονται για την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων.

• Η λειτουργία της επιχείρησης διέπεται από ένα πλαίσιο για την καθιέρωση και ανασκόπηση των στόχων που αφορούν τόσο τα προϊόντα/υπηρεσίες και τις δραστηριότητες όσο και την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της επιχείρησης.

• Η παρούσα Πολιτική γνωστοποιείται και γίνεται κατανοητή εντός της επιχείρησης και επανεξετάζεται ως προς την καταλληλότητα της από την Διοίκηση σε ετήσια βάση.

Καθήκον όλων των εργαζομένων που εμπλέκονται στην λειτουργία του Συστήματος, είναι όχι μόνον να τηρούν το Σύστημα, αλλά και να συμβάλλουν ενεργά στην ανάπτυξή του με στόχο την βελτίωση της ποιότητας, την μείωση του κόστους, την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών.